Játékszabályzat

BEST FM Általános Játékszabályzat

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Media Moment Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16., adószám: 26133409-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-303677, képviselő: Székely Szilárd ügyvezető, továbbiakban: A Media Moment Kft. vagy Játékszervező) által szervezett, a „Best FM” elnevezésű rádió csatornák bármelyikén meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban: Nyereményjáték vagy „Játék”).

 

Játékosok és nyertesek

 

  1. Media Moment Kft. által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki
  • 16 éven felüli,
  • Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • a Játék műsorban meghirdetett feltételeit teljesíti,
  • pénznyeremény esetén, aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott,
  • nincs kizárva a Játékból.

 

  1. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, abból ki vannak zárva:
  1. a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban álló vállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint az adott Játék szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai;
  2. b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló természetes személyek és vezető tisztségviselők;
  3. c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban élők,
  4. d) akik nem felelnek meg a Játék műsorban meghirdetett feltételeinek.
  5. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ági rokon házastársa, a házastárs egyenes ági rokona és testvére és a testvér házastársa.

 

A Játékszervező a Játékból kizárhatja azokat, akik

  • obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a Játék során;
  • azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket növeljék, megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítanak;
  • az a Játékos, aki a Játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a Játékból kizárásra kerül;
  • akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak.

 

A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja:

  1. A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen.
  1. Az egyes Nyereményjátékok időtartama, és az azokban való részvétel módja a Media Moment Kft. által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.

A Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a műsorvezető határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét.

A Játék nyertese(i) („Nyertes”) az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni; amennyiben a Nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra, úgy a játék felhívásban foglalt feltételek teljesítésén kívül az a Játékos válik Nyertessé, aki kisorsolásra kerül.

Amennyiben a Nyertes sorsolással kerül kiválasztásra, úgy a Játékszervező a nyertes(ek) számával megegyező számú pótnyertest is kisorsol. A pótnyertesek a Nyertesek kiesése esteén, kisorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a Játék nyereményére („Nyeremény”).

 

A Játék szabályai

 

  1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel nem élhetnek.
  1. A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.
  1. Az adott Játék konkrét szabályai, a Játékban való részvétel feltételei a tárgyi Játék meghirdetéskor, illetve az adott Játék egyedi szabályzatban kerülnek közlésre.

 

A Nyeremények átvétele

  1. A Játékszervező a Nyerteseket a Nyertes által megadott elérhetőségeken értesíti, illetve – az adott Játék feltételeitől függően – nyilvánosan a rádióműsorban is kihirdetheti.
  1. A Játékszervező a pénz Nyereményt a Nyertes által megadott bankszámlámra átutalja 180 nappal a Játék lezárást követően.
  1. A tárgy Nyereményeket a Media Moment Kft. legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül kézbesíti a Nyertes által megadott névre és címre, vagy a Nyertesnek azt személyesen kell átvennie átvételi elismervény aláírása ellenében az alábbiak szerint.

Amennyiben (i) a Nyertes részére az általa megadott címen nem sikerül kézbesíteni a tárgy Nyereményt, vagy a megadott bankszámlaszámra nem sikerül átutalni a pénz Nyereményt és a Nyertes az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék lezárástól számított 30 napon belül nem jelenik meg a Játékszervező székhelyén a Nyeremény átvétele céljából, vagy nem tudja a személyazonosságát igazolni,

(ii) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy

(iii) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok megszerzése céljából, vagy

(iv) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. a Nyeremény átvételekor nem tudja igazolni a Magyar Posta Zrt. vagy a futárszolgálat kézbesítője részére, hogy személyazonossága megegyezik a címzettel, illetve a csomag átvételére egyéb jogcímen jogosult, vagy a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező rendelkezésére stb.), vagy

(v) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény átvétele során, vagy

(vi) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy feltételeinek,

úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik, az alábbiak szerint.

(1) Amennyiben pótnyertes kisorsolásra kerül, úgy a kiesett Nyertes helyébe az első pótnyertes lép, amennyiben pedig az első pótnyertes is bármely okból kiesik, úgy a másodikként kisorsolt pótnyertes válik a Nyereményre jogosulttá;

(2) Ha nincs pótnyertes, úgy a Játékszervező jogosult a Játékot újra meghirdetni, vagy – ha ez nem lehetséges – akkor a Nyereményt egy új játékban Nyereményként meghirdeti.

 

A Media Moment Kft. fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben.

A Media Moment Kft. az ebből eredő felelősségét kizárja.

 

  1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és a tárgy Nyeremények pénzre át nem válthatók. A pénznyeremény magyar Forintban kerül kifizetésre, kivéve, ha a konkrét játékfelhívásban kifejezetten ettől eltérően valamely valutanemben került meghatározásra a pénznyeremény összege. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Media MomentKft. viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik. A Nyertest a nyereményadó megfizetése nem terheli.
  1. A Media Moment Kft. a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Media Moment Kft. a Nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.
  1. A Nyertes által megadott postázási cím vagy egyéb adat hiányosságáért/hibájáért (pl. pontatlan cím stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a Nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a Nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért Media Moment Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
  1. A kézbesítést a Media Moment Kft. egyszer kísérli meg, azaz egy alkalommal küldi meg a Nyereményt (a postai szolgáltató, illetve a csomagküldő vagy futárszolgálat a saját szabályzatában, általános feltételeiben meghatározott alkalommal kísérli meg a kézbesítést, illetve teszi lehetővé a csomag átvételét). Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, a Játékszervező erről értesíti a Nyertest, aki az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át Nyereményét előre egyeztetett időpontban a Media Moment Kft. székhelyén.
  1. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére.
  1. A tizennyolc éven aluli Nyertesek a Nyereményeik átvétele során törvényes képviselőjük hozzájárulásával járhatnak el.
  1. A Media Moment Kft. nem vállal felelősséget a Nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Media Moment Kft-vel szemben nem érvényesíthetők.
  2. A Media Moment Kft. fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a Media Moment Kft. által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.


 

Adatkezelési tájékoztató

a „Best FM” nyereményjátékában résztvevők személyes adatainak kezeléséről

Media Moment Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja partnerei, ügyfelei, látogatói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a releváns adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével a kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) teszi közzé.

A Tájékoztató 2022. január 01. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelő által végzett tevékenységeiben érintettek személyes adatai kezelésének vonatkozásában.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket.

Budapest, 2022. január 01.

 

AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő megnevezése: Media Moment Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16.

adószáma: 26133409-2-41

cégjegyzékszáma: 01-09-303677

e-mail címe: adatkezeles”kukac”mediamoment.hu

képviseli: Székely Szilárd ügyvezető

NYEREMÉNYJÁTÉKOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő szolgáltatásai népszerűsítése céljából nyereményjátékokat szervezhet.

Az érintett a nyereményjátékra az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi média felületein elektronikus formában iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése és elfogadása.

Az Adatkezelő semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat az Adatkezelő köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a nyereményjátékon való részvételről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

Az érintettek kategóriái: a nyereményjátékban résztvevő érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: nyereményjáték, sorsolás lebonyolítása.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: a nyertes játékos adatait az Adatkezelő a nyeremények átadásától számított 5 évig kezeli. Azon játékosok adatait, akik részt vettek, de nem nyertek a nyereményjáték során az Adatkezelő a nyeremény átadását követő 30 napig őrzi meg, ezt követően törli azokat. Az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott – követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

ADATBIZTONSÁG

Az érintett személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a csak és kizárólag feladatkörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

A személyes adatok továbbítását az Adatkezelő egységesen, előzetesen auditált módon, biztonságos formában, az érintett tájékoztatása mellett végzi el, elkerülve a redundáns adattovábbítást, vagy a különböző regisztrációs felületeken történő adatközlést.

Az adatbiztonság érdekében az Adatkezelő felméri és nyilvántartja az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenységet.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása alapján az Adatkezelő kockázatelemzést végez annak felmérése érdekében, hogy az egyes adatkezelés milyen feltételek szerint valósul meg, illetve az adatkezelés során mely kockázati tényezők milyen mértékű sérelmet, milyen lehetséges adatvédelmi incidenst okozhatnak. A kockázatelemzést a ténylegesen megvalósuló adatkezelési tevékenység alapján kell elvégezni. A kockázatelemzés célja olyan biztonsági szabályok, valamint intézkedések meghatározása, amelyek az Adatkezelő tevékenység ellátásához igazodva hatékonyan biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét.

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ideértve többek között, adott esetben:

  • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok pótlását. A pótolt adatokon a pótlás tényét fel kell tüntetni.

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső támadásoktól.

Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy informatikai eszközei, szoftverjei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

  • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
  • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
  • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
  • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
  • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Adatkezelőnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

  • milyen célból kezeli,
  • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
  • mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
  • milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
  • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
  • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
  • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
  • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
  • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
  • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Adatkezelő az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
  • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
  • az Adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

1. számú melléklet

A vonatkozó jogszabályok

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény;
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp).

2. számú melléklet

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

  • adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
  • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
  • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
  • érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. számú melléklet

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Az Adatkezelő tevékenysége során adatfeldolgozókat vesz igénybe, amely személyekről nyilvántartást vezet.

Adatfeldolgozónak minősül például az értékesítési ügynök, vagy műsorvezető stb.

További információkért keressen az adatkezeles”kukac”mediamoment.hu e-mail címen.

 


Best FM  – Halloween játék

 

Hivatalos játékszabály

 

  1. A játék: Best FM központi Facebook-oldalán zajló játék
  1. Játék megnevezése:„Halloween játék” (továbbiakban: játék).
  1. A nyereményjáték szervezője: Media Moment Kft.(székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-303677
  2. Játék időtartama: 2022.10.24. és 2022.10.30. között minden nap 1 alkalommal.

 

Játék leírása: a Rádió központi Facebook-oldalán hét napon keresztül napi egy kérdés alapú játék zajlik. A Halloween-tamatikájú kérdésekre a hallgatók választ küldenek. A nyertest a játékszervező minden, a játékot követő nap reggel 07:30-kor sorsolás útján választja ki.

Amennyiben a Játékszervező nem éri el a sorsolás nyertesét (Játékost) a játék időtartama  (2022.10.24- 2022.10.30.) alatt, akkor újra sorsol.

A Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a műsorvezető határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét.

A játék nyereménye: egy Best FM ajándékcsomag, amely tartalma: 1 db bögre, 1 db nyakpánt, 1 db tornazsák, 1 db biciklicsengő, 1 db bevásárlóérme (a továbbiakban: Nyeremény)

 

  1. Játékosok és Nyertesek

 

  1. A játékban részt vehet minden természetes személy, aki
  • 16 éven felüli,
  • Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • a Játék műsorban/közösségi oldalon meghirdetett feltételeit teljesíti,
  • pénznyeremény esetén, aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott,
  • nincs kizárva a Játékból,

 

  1. A játékból ki vannak zárva:
  1. a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban álló vállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint a játék szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai;
  2. b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló természetes személyek és vezető tisztségviselők;
  3. c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban élők,
  4. d) akik nem felelnek meg a játék egyéb feltételeinek.

 

  1. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.

 

  1. A Játékszervező a játékból kizárhatja azokat, akik
  • obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a játék során;
  • megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítanak;
  • az a Játékos, aki a játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható – személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül;
  • akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi játékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak.

 

  1. A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja.

 

  1. A játékban való részvétel előfeltétele, hogy a játékos a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen (pl. küldjön sms-t a megjelölt időben, a megjelölt tartalommal stb.) illetve a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfeleljen.

 

  1. A Játék nyertese(i) („Nyertes”) az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t a jelen játékszabályzat, illetve a játékfelhívás feltételei szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni.

 

III. A Játék szabályai

 

  1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel nem élhetnek.

 

  1. A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

 

  1. A Nyeremények átvétele

 

  1. A Játékszervező a Nyerteseket a Nyertes által megadott elérhetőségeken értesíti, illetve – amennyiben a jelen Játékszabályzat előírja, úgy – nyilvánosan a rádióműsorban is kihirdetheti.

 

  1. A Játékszervező a pénz Nyereményt a Nyertes által megadott bankszámlámra átutalja 180 nappal a Játék lezárását, illetve a megnyerését követően.

 

  1. A tárgy Nyereményeket a Játékszervező legkésőbb a Nyereményjáték lezárását, illetve a megnyerését követő követő [90] napon belül kézbesíti a Nyertes által megadott névre és címre vagy e-mail címre, vagy a Nyertesnek azt személyesen kell átvennie átvételi elismervény aláírása ellenében az alábbiak szerint.

 

  1. Amennyiben

(i) a Nyertes részére az általa megadott címen nem sikerül kézbesíteni a tárgy Nyereményt, vagy a megadott bankszámlaszámra nem sikerül átutalni a pénz Nyereményt és a Nyertes az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül nem jelenik meg a Játékszervező székhelyén a Nyeremény átvétele céljából, vagy nem tudja a személyazonosságát igazolni,

(ii) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy

(iii) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok megszerzése céljából, vagy

(iv) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. az átvevő Nyeremény átvételekor nem tudja igazolni a Magyar Posta Zrt. vagy a futárszolgálat kézbesítője részére, hogy személyazonossága megegyezik a címzettel, illetve a csomag átvételére egyéb jogcímen jogosult, vagy a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező rendelkezésére stb.), vagy

(v) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény átvétele során, vagy

(vi) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy feltételeinek,

 

úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik, az alábbiak szerint.

 

  1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Játékszervező az ebből eredő felelősségét kizárja.

 

  1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és a tárgy Nyeremények pénzre át nem válthatók. A pénznyeremény magyar Forintban kerül kifizetésre, kivéve, ha a felhívásban kifejezetten valamely valutanemben került meghatározásra a pénznyeremény összege. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Játékszervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik. A Nyertest a nyereményadó megfizetése nem terheli.

 

  1. A Játékszervező a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Játékszervező a Nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.

 

  1. A Nyertes által megadott postázási cím vagy egyéb hiányosságáért/hibájáért (pl. pontatlan cím, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a Nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a Nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért Játékszervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

  1. A kézbesítést a Játékszervező egyszer kísérli meg, azaz egyszer küldi meg a nyereményt (a postai szolgáltató, illetve a futárszolgálat a szabályzatában, általános feltételeiben meghatározott alkalommal kísérli meg a kézbesítést, illetve teszi lehetővé a csomag átvételét). Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, a Játékszervező erről értesíti a Nyertest, aki legkésőbb az erről szóló értesítést követő 30 napon belül személyesen veheti át Nyereményét előre egyeztetett időpontban a Játékszervező székhelyén.

 

  1. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére.

 

  1. A tizennyolc éven aluli Nyertes a Nyeremény átvétele során törvényes képviselője hozzájárulásával járhat el.

 

  1. A Játékszervező nem vállal felelősséget a Nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Játékszervezővel szemben nem érvényesíthetők.

 

  1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a Játékszervező által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

  1. 10. 21.

Best FM  – LOCK előszilveszteri játék

 

Hivatalos játékszabály

 

  1. A játék: 99.5 Best FM adásában, valamint központi Facebook-, és Instagram-oldalán zajló játék
  2. Játék megnevezése: „LOCK előszilveszteri játék” (továbbiakban: játék).
  3. A nyereményjáték szervezője: Media Moment Kft.(székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-303677
  4. Játék időtartama:12.18-22. napi 2 alkalommal.

 

Játék leírása:

A rádió budapesti frekvenciáján, a 99.5 Best FM-en a játék fenti időtartama alatt, ha a hallgatók meghallják a játék felhívását, akkor kell felhívniuk a Best FM központi, nem emelt díjas telefonszámát (+36-20-55-55-155), ezt követően az 5. telefonáló kerül adásba. Amennyiben tudja a rádió szlogenjét (Best FM a Legjobb zenék), akkor megkapja a napi nyereményt.

A Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a műsorvezető határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét.

Az adásbeli játék nyereménye: páros belépőjegy a LOCK Budapest előszilveszteri bulijára a Night Shift DJ-kkel.

(a továbbiakban: Nyeremény)

A rádió hallgatói a játék fenti időtartama alatt a Best FM központi Facebook-, és Instagram-oldalaira válaszolnak az oldalakon feltett kérdésekre.

A nyertest a Műsorvezető a játék időtartama alatt minden nap 18:00 és 20:00 között sorsolja ki. 

Amennyiben a Műsorvezető nem éri el a sorsolás nyertesét (Játékost) a játék időtartama (2023.12.18- 2023.12.22.) alatt, akkor újra sorsol.

A közösségi oldalakon zajló játék nyereménye: páros belépőjegy a LOCK Budapest előszilveszteri bulijára a Night Shift DJ-kkel.

(a továbbiakban: Nyeremény)

A nyeremények átadása: a nyertesek emailben értesítjük; vendéglistára kerül fel a nevük.

  1. Játékosok és Nyertesek

 

  1. A játékban részt vehet minden természetes személy, aki
  • 16 éven felüli,
  • Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • a Játék műsorban/közösségi oldalon meghirdetett feltételeit teljesíti,
  • pénznyeremény esetén, aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott,
  • nincs kizárva a Játékból,

 

  1. A játékból ki vannak zárva:
  2. a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban álló vállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint a játék szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai;
  3. b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló természetes személyek és vezető tisztségviselők;
  4. c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban élők,
  5. d) akik nem felelnek meg a játék egyéb feltételeinek.

 

  1. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.

 

  1. A Játékszervező a játékból kizárhatja azokat, akik
  • obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a játék során;
  • megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítanak;
  • az a Játékos, aki a játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható – személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül;
  • akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi játékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak.

 

  1. A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja.

 

  1. A játékban való részvétel előfeltétele, hogy a játékos a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen (pl. küldjön sms-t a megjelölt időben, a megjelölt tartalommal stb.) illetve a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfeleljen.

 

  1. A Játék nyertese(i) („Nyertes”)az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t a jelen játékszabályzat, illetve a játékfelhívás feltételei szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni.

 

III. A Játék szabályai

 

  1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel nem élhetnek.

 

  1. A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

 

  1. A Nyeremények átvétele

 

  1. A Játékszervező a Nyerteseket a Nyertes által megadott elérhetőségeken értesíti, illetve – amennyiben a jelen Játékszabályzat előírja, úgy – nyilvánosan a rádióműsorban is kihirdetheti.

 

  1. A Játékszervező a pénz Nyereményt a Nyertes által megadott bankszámlámra átutalja 180 nappal a Játék lezárását, illetve a megnyerését követően.

 

  1. A tárgy Nyereményeket a Játékszervező legkésőbb a Nyereményjáték lezárását, illetve a megnyerését követő követő [90] napon belül kézbesíti a Nyertes által megadott névre és címre vagy e-mail címre, vagy a Nyertesnek azt személyesen kell átvennie átvételi elismervény aláírása ellenében az alábbiak szerint.

 

  1. Amennyiben

(i) a Nyertes részére az általa megadott címen nem sikerül kézbesíteni a tárgy Nyereményt, vagy a megadott bankszámlaszámra nem sikerül átutalni a pénz Nyereményt és a Nyertes az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül nem jelenik meg a Játékszervező székhelyén a Nyeremény átvétele céljából, vagy nem tudja a személyazonosságát igazolni,

(ii) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy

(iii) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok megszerzése céljából, vagy

(iv) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. az átvevő Nyeremény átvételekor nem tudja igazolni a Magyar Posta Zrt. vagy a futárszolgálat kézbesítője részére, hogy személyazonossága megegyezik a címzettel, illetve a csomag átvételére egyéb jogcímen jogosult, vagy a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező rendelkezésére stb.), vagy

(v) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény átvétele során, vagy

(vi) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy feltételeinek,

 

úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik, az alábbiak szerint.

 

  1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Játékszervező az ebből eredő felelősségét kizárja.

 

  1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és a tárgy Nyeremények pénzre át nem válthatók. A pénznyeremény magyar Forintban kerül kifizetésre, kivéve, ha a felhívásban kifejezetten valamely valutanemben került meghatározásra a pénznyeremény összege. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Játékszervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik. A Nyertest a nyereményadó megfizetése nem terheli.

 

  1. A Játékszervező a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Játékszervező a Nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.

 

  1. A Nyertes által megadott postázási cím vagy egyéb hiányosságáért/hibájáért (pl. pontatlan cím, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a Nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a Nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért Játékszervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

  1. A kézbesítést a Játékszervező egyszer kísérli meg, azaz egyszer küldi meg a nyereményt (a postai szolgáltató, illetve a futárszolgálat a szabályzatában, általános feltételeiben meghatározott alkalommal kísérli meg a kézbesítést, illetve teszi lehetővé a csomag átvételét). Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, a Játékszervező erről értesíti a Nyertest, aki legkésőbb az erről szóló értesítést követő 30 napon belül személyesen veheti át Nyereményét előre egyeztetett időpontban a Játékszervező székhelyén.

 

  1. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére.

 

  1. A tizennyolc éven aluli Nyertes a Nyeremény átvétele során törvényes képviselője hozzájárulásával járhat el.

 

  1. A Játékszervező nem vállal felelősséget a Nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Játékszervezővel szemben nem érvényesíthetők.

 

  1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a Játékszervező által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

  1. 12. 15.

Mákszem Levente

Whiteboy

Bikfalvi Tomi ‘Biki’

B. Németh Dia

Majoros Rita

Horváth Zoltán 'Hory'

Best FM

Most szól:

  • Következő