Játékszabályzat

Általános Nyereményjáték Szabályzat

 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Media Moment Kft. ( székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-303677; adószáma: 26133409-2-41; képviseletében eljár: Székely Szilárd ügyvezető, továbbiakban: Media Moment Kft. vagy Játékszervező) által szervezett, a „Best FM” elnevezésű rádió csatornák bármelyikén meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban: Nyereményjáték vagy „Játék”).

 

Játékosok és nyertesek

 

 1. Media Moment Kft.által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki
 • 16 éven felüli,
 • Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • a Játék műsorban meghirdetett feltételeit teljesíti,
 • pénznyeremény esetén aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott,
 • nincs kizárva a Játékból.

 

 1. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, abból ki vannak zárva:
 2. a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban álló vállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint az adott Játék szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai;
 3. b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló természetes személyek és vezető tisztségviselők;
 4. c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban élők,
 5. d) akik nem felelnek meg a Játék műsorban meghirdetett feltételeinek.

 

 1. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.

 

 1. A Játékszervező a Játékból kizárhatja azokat, akik
 • obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a Játék során;
 • azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket növeljék, megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítanak;
 • az a Játékos, aki a Játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a Játékból kizárásra kerül;
 • akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak.

 

 1. A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja.
 2. A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen.

 

 1. Az egyes Nyereményjátékok időtartama, és az azokban való részvétel módja a Media Moment Kft.által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.

A Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a műsorvezető határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét.

 

 1. A Játék nyertese(i) („Nyertes”) az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni; amennyiben a Nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra, úgy a játék felhívásban foglalt feltételek teljesítésén kívül az a Játékos válik Nyertessé, aki kisorsolásra kerül.

 

 1. Amennyiben a Nyertes sorsolással kerül kiválasztásra, úgy a Játékszervező a nyertes(ek) számával megegyező számú pótnyertest is kisorsol. A pótnyertesek a Nyertesek kiesése esteén, kisorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a Játék nyereményére („Nyeremény”).

 

A Játék szabályai

 

 1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel nem élhetnek.

 

 1. A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

 

 1. Az adott Játék konkrét szabályai, a Játékban való részvétel feltételei a tárgybeli Játék meghirdetéskor, illetve az adott Játék egyedi szabályzatban kerülnek közlésre.

 

A Nyeremények átvétele

 

 1. A Játékszervező a Nyerteseket a Nyertes által megadott elérhetőségeken értesíti, illetve – az adott Játék feltételeitől függően – nyilvánosan a rádióműsorban is kihirdetheti.

 

 1. A Játékszervező a pénz Nyereményt a Nyertes által megadott bankszámlámra átutalja 180  nappal a Játék lezárást követően.

 

 1. A tárgy Nyereményeket a Media Moment Kft.legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül kézbesíti a Nyertes által megadott névre és címre, vagy a Nyertesnek azt személyesen kell átvennie átvételi elismervény aláírása ellenében az alábbiak szerint.

 

 1. Amennyiben

(i) a Nyertes részére az általa megadott címen nem sikerül kézbesíteni a tárgy Nyereményt, vagy a megadott bankszámlaszámra nem sikerül átutalni a pénz Nyereményt és a Nyertes az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék lezárástól számított 30 napon belül nem jelenik meg a Játékszervező székhelyén a Nyeremény átvétele céljából, vagy nem tudja a személyazonosságát igazolni,

(ii) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy

(iii) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok megszerzése céljából, vagy

(iv) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. a Nyeremény átvételekor nem tudja igazolni a Magyar Posta Zrt. vagy a futárszolgálat kézbesítője részére, hogy személyazonossága megegyezik a címzettel, illetve a csomag átvételére egyéb jogcímen jogosult, vagy a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező rendelkezésére stb.), vagy

(v) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény átvétele során, vagy

(vi) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy feltételeinek,

úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik, az alábbiak szerint.

(1) Amennyiben pótnyertes kisorsolásra kerül, úgy a kiesett Nyertes helyébe az első pótnyertes lép, amennyiben pedig az első pótnyertes is bármely okból kiesik, úgy a másodikként kisorsolt pótnyertes válik a Nyereményre jogosulttá;

(2) Ha nincs pótnyertes, úgy a Játékszervező jogosult a Játékot újra meghirdetni, vagy – ha ez nem lehetséges – akkor a Nyereményt egy új játékban Nyereményként meghirdeti.

 

 1. A Media Moment Kft.fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Media Moment Kft.az ebből eredő felelősségét kizárja.

 

 1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és a tárgy Nyeremények pénzre át nem válthatók. A pénznyeremény magyar Forintban kerül kifizetésre, kivéve, ha a konkrét játékfelhívásban kifejezetten ettől eltérően valamely valutanemben került meghatározásra a pénznyeremény összege. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Media Moment Kft.viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik. A Nyertest a nyereményadó megfizetése nem terheli.

 

 1. A Media Moment Kft.a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Media Moment Kft.a Nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.

 

 1. A Nyertes által megadott postázási cím vagy egyéb adat hiányosságáért/hibájáért (pl. pontatlan cím stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a Nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a Nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért a Media Moment Kft.semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. A kézbesítést a Media Moment Kft.egyszer kísérli meg, azaz egy alkalommal küldi  meg a Nyereményt (a postai szolgáltató, illetve a csomagküldő vagy futárszolgálat a saját szabályzatában, általános feltételeiben meghatározott alkalommal kísérli meg a kézbesítést, illetve teszi lehetővé a csomag átvételét). Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, a Játékszervező erről értesíti a Nyertest, aki az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át Nyereményét előre egyeztetett időpontban a Media Moment Kft.székhelyén.

 

 1. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére.

 

 1. A tizennyolc éven aluli Nyertesek a Nyereményeik átvétele során törvényes képviselőjük hozzájárulásával járhatnak el.

 

 1. A Media Moment Kft.nem vállal felelősséget a Nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a RadioFactory Kft-vel szemben nem érvényesíthetők.

 

 1. A Media Moment Kft.fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a Media Moment Kft.által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

Adatkezelési tájékoztató

a „Best FM” nyereményjátékában résztvevők személyes adatainak kezeléséről

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy a Media Moment Kft. ( székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-303677; adószáma: 26133409-2-41;) által szervezett, a „Best FM” elnevezésű rádió csatornán meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban: „Játék”) való jelentkezésekor, és azzal összefüggésben felvett személyes adatait a játékszervező, mint adatkezelő – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 13. cikke alapján – a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

Az adatkezelő: Személyes adatainak kezelője a Media Moment Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em., adószám: 26207788-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-307847; email: email: infokukacbestfmbudapest.hu) – „Adatkezelő

 

Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, azonban az adatvédelmi kérdésekben megbízott munkatársa közvetlenül megkereshető (Név: Turi Árpád cím: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em.; Tel: +06-20-22-22-122; e-mail:  infokukacbestfmbudapest.hu

 

Az adatkezelés célja: a Játékos játékban történő részvételének és a játékhoz kapcsolódó műsorbeli szereplésének, valamint a Nyeremény megnyerésének lehetővé tétele és átadása, valamint a Játékszervező adózási és egyéb jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése. Figyelemmel arra, hogy a Játékszervező a játékot a csatorna műsorainak népszerűsítése céljából szervezi, így az adatkezelés célja a játék műsortartalomban való megjelenítése is.

 

A Játék során kezelt személyes adatok köre:

 

(i) Amennyiben a Játékban sms küldésével lehet részt venni – úgy valamennyi Játékos esetében:

 

 1. a) a Játékos sms üzenete,
 2. b) telefonszám, amelyről az sms-t küldte,
 3. c) az sms szövege.

 

(ii) Az adásba bekapcsolt Játékos(ok) esetében:

 

 1. d) a Játékos által a műsorban megadott név, valamint
 2. e) a műsorvezetővel folytatott beszélgetés tartalma,

 

(iii)  A Nyertesek / Pótnyertesek (a továbbiakban együttesen: “Nyertesek”) tekintetében az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat is bekéri a Nyertesek azonosítása, a velük való kapcsolattartás, valamint az SZJA, illetve nyereményadó bevallási kötelezettség teljesítéséhez, illetve a Nyeremény bizonylatolása jogszerűségének igazolása céljából:

 

 1. f) Nyertes teljes neve, illetve kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes Nyertes esetén – a törvényes képviselő neve;
 2. g) a Nyertes, illetve a törvényes képviselő lakhelye,
 3. h) kézbesítési cím – ha a g) pontbelitől eltér,
 4. i) a Nyertes, vagy törvényes képviselőjének adóazonosító jele,
 5. j) email cím és telefonszám – ha eltér attól, amelyről az sms-t küldték.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei és a hozzájáruláson alapuló adatok köre:

Amennyiben a Nyertes nem bocsátja rendelkezésre a fenti f) – i) alpontokban megjelölt adatokat, úgy elveszíti a Nyereményre való jogosultságát.  A telefonszám és e-mail cím megadása viszont nem kötelező, ennek elmaradása nem érinti a Nyereményre való jogosultságot.

 

A Nyertes a telefonszámának és e-mail címének kezeléséhez adott hozzájárulást jogosult bármikor, indokolás nélkül visszavonni az Adatkezelő e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy az Adatkezelő postai címére megküldött írásbeli nyilatkozatban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a Nyertes Nyereményhez való jogát, sem a Nyertes egyéb jogait; a hozzájárulás visszavonása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár a Nyertesre nézve, azonban a hozzájárulás visszavonása nem teszi a visszavonás előtti adatkezelést érvénytelenné.

 

Az adatszolgáltatás a játékban való részvétel és a Nyereményre való jogosultság feltétele.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

 • A Nyeremény átadásához, a Nyertes(ek) személyazonosságának megállapításához szükséges d) – i) alpontokban megjelölt adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, vagyis szerződés teljesítése, illetve szerződés előkészítése céljából kezeli;
 • a Játékosok a) – c) alpontokban megadott adatai, továbbá a Nyertes(ek) telefonszáma és email címe tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintettnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása,
 • az adószám és a Nyeremény átadásához szükséges egyéb adatok tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bek. c.) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése az adózási és egyéb bevallási, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése során, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott bizonylatolási kötelezettség alapoz meg.

 

A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 

 • Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi a Magyar Posta Zrt.-t, illetve a Runner és a Transoflex futárszolgálatot a Nyeremények kézbesítése során.
 • Az Adatkezelő a műsorszám tartalmát – így a Nyertes megszólalását – a Hold Reklám Kft., a Rádió 1médiaszolgáltatója (székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-09-299959; adószám: 24085410241) részére elérhetővé teszi, továbbítja.
 • Az Adatkezelő a Nyertes nevét a Rádió 1médiaszolgáltatásban a nyilvánosság részére elérhetővé teheti, amennyiben a Játék leírása ezt tartalmazza.
 • A nyereményadó bevallásához és megfizetéséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a NAV, illetve egyéb jogszabályban meghatározott hatóságok részére továbbítja.

 

Fentieken felül az Adatkezelő az általa – a Játék céljából – kezelt személyes adatokat más címzettek, illetve más harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ide nem értve a jogszabály alapján történő kötelező adattovábbításokat, valamint az esetleges bírósági vagy hatósági eljárásokat.

 

Adattovábbítás az EU-n kívül: Az Adatkezelő az adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére nem továbbítja, azonban nem felel azért, hogy a Rádió 1az interneten harmadik országból is elérhető.

 

 1. Kiegészítő tájékoztatás a Rendelet 13. cikk (2) bekezdése alapján

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 1. a) Az Érintett (Játékos/Nyertes) a Nyeremény kézbesítéséig tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ez esetben az Adatkezelő a Játék céljából történő adatkezelést megszünteti, mely az Érintett Játékban való részvételének megszűnését eredményezi (azaz a Játékból kizárásra kerül, és a Nyereményre való jogosultságát is elveszíti).
 2. b) Az Adatkezelő a Játék céljából kezelt személyes adatokat a Játék időtartama alatt tárolja és kezeli; az Adatkezelő a Játék lezárását, a Nyeremény Nyertes általi átvételét követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül a Játék céljából történő adatkezelést – az alábbi c), d) és e) pontban foglalt adatokat ide nem értve – megszünteti.
 3. c) Az Adatkezelő a Nyertes(ek) azon személyes adatait a Nyeremény átvételét követő 8 (nyolc) évig őrzi meg, amelyek a nyereményadó bevallásának és megfizetésének, illetve a bizonylati rend jogszerűségének ellenőrzéséhez szükségesek.
 4. d) Az Adatkezelő a Játék jogszerűségét, így a Nyeremény átvételét igazoló adatokat 5 (öt) évig megőrzi.
 5. e) A Nyertes műsorbeli megszólalását az Adatkezelő, illetve a Rádió 1médiaszolgáltatója, a Hold Reklám Kft. a műsor tartalma, a műsorfolyam részeként kezeli és archívumában korlátlan ideig tárolja.

 

Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja (Érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, – a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel – kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.

 

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

 

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszáma: +36/1-391-1400; +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

A személyes adatok forrása: Az Adatkezelő az adatkezelés során a Játékos/Nyertes által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat az Érintettekre vonatkozón.

 

Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az Érintettre avagy reá nézve joghatással járna.

 


Best FM  – Halloween játék

 

Hivatalos játékszabály

 

 1. A játék:
 1. Játék megnevezése:„Halloween játék” (továbbiakban: játék).
 1. A nyereményjáték szervezője: Media Moment Kft.(székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-303677
 2. Játék időtartama: 2021.10.25. és 2021.10.29. között minden nap 1 alkalommal.

 

Játék leírása: a Rádió központi Facebook-oldalán hétköznaponként napi egy kérdés alapú játék zajlik. A Halloween-tematikájú kérdésekre a hallgatók választ küldenek. A nyertest a választ adók közül a játékszervező minden nap 18.00-kor sorsolás útján választja ki.

Amennyiben a Játékszervező nem éri el a sorsolás nyertesét (Játékost) a játék időtartama  (2021.10.25- 2021.10.29.) alatt, akkor újra sorsol.

A Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a Játékszervező határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét.

A játék nyereménye: egy Best FM ajándékcsomag, amely tartalma: 1 db bögre, 1 db toll, 1 db nyakpánt, 1 db. tornazsák, 1 db. biciklicsengő (a továbbiakban: Nyeremény)

 

 1. Játékosok és Nyertesek

 

 1. A játékban részt vehet minden természetes személy, aki
 • 16 éven felüli,
 • Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • a Játék műsorban/közösségi oldalon meghirdetett feltételeit teljesíti,
 • pénznyeremény esetén, aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott,
 • nincs kizárva a Játékból,

 

 1. A játékból ki vannak zárva:
 1. a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban álló vállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint a játék szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai;
 2. b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló természetes személyek és vezető tisztségviselők;
 3. c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban élők,
 4. d) akik nem felelnek meg a játék egyéb feltételeinek.

 

 1. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.

 

 1. A Játékszervező a játékból kizárhatja azokat, akik
 • obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a játék során;
 • megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítanak;
 • az a Játékos, aki a játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható – személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül;
 • akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi játékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak.

 

 1. A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja.

 

 1. A játékban való részvétel előfeltétele, hogy a játékos a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen (pl. küldjön sms-t a megjelölt időben, a megjelölt tartalommal stb.) illetve a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfeleljen.

 

 1. A Játék nyertese(i) („Nyertes”) az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t a jelen játékszabályzat, illetve a játékfelhívás feltételei szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni.

 

III. A Játék szabályai

 

 1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel nem élhetnek.

 

 1. A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

 

 1. A Nyeremények átvétele

 

 1. A Játékszervező a Nyerteseket a Nyertes által megadott elérhetőségeken értesíti, illetve – amennyiben a jelen Játékszabályzat előírja, úgy – nyilvánosan a rádióműsorban is kihirdetheti.

 

 1. A Játékszervező a pénz Nyereményt a Nyertes által megadott bankszámlámra átutalja 180 nappal a Játék lezárását, illetve a megnyerését követően.

 

 1. A tárgy Nyereményeket a Játékszervező legkésőbb a Nyereményjáték lezárását, illetve a megnyerését követő követő [90] napon belül kézbesíti a Nyertes által megadott névre és címre vagy e-mail címre, vagy a Nyertesnek azt személyesen kell átvennie átvételi elismervény aláírása ellenében az alábbiak szerint.

 

 1. Amennyiben

(i) a Nyertes részére az általa megadott címen nem sikerül kézbesíteni a tárgy Nyereményt, vagy a megadott bankszámlaszámra nem sikerül átutalni a pénz Nyereményt és a Nyertes az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül nem jelenik meg a Játékszervező székhelyén a Nyeremény átvétele céljából, vagy nem tudja a személyazonosságát igazolni,

(ii) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy

(iii) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok megszerzése céljából, vagy

(iv) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. az átvevő Nyeremény átvételekor nem tudja igazolni a Magyar Posta Zrt. vagy a futárszolgálat kézbesítője részére, hogy személyazonossága megegyezik a címzettel, illetve a csomag átvételére egyéb jogcímen jogosult, vagy a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező rendelkezésére stb.), vagy

(v) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény átvétele során, vagy

(vi) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy feltételeinek,

 

úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik, az alábbiak szerint.

 

 1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Játékszervező az ebből eredő felelősségét kizárja.

 

 1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és a tárgy Nyeremények pénzre át nem válthatók. A pénznyeremény magyar Forintban kerül kifizetésre, kivéve, ha a felhívásban kifejezetten valamely valutanemben került meghatározásra a pénznyeremény összege. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Játékszervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik. A Nyertest a nyereményadó megfizetése nem terheli.

 

 1. A Játékszervező a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Játékszervező a Nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.

 

 1. A Nyertes által megadott postázási cím vagy egyéb hiányosságáért/hibájáért (pl. pontatlan cím, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a Nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a Nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért Játékszervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. A kézbesítést a Játékszervező egyszer kísérli meg, azaz egyszer küldi meg a nyereményt (a postai szolgáltató, illetve a futárszolgálat a szabályzatában, általános feltételeiben meghatározott alkalommal kísérli meg a kézbesítést, illetve teszi lehetővé a csomag átvételét). Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, a Játékszervező erről értesíti a Nyertest, aki legkésőbb az erről szóló értesítést követő 30 napon belül személyesen veheti át Nyereményét előre egyeztetett időpontban a Játékszervező székhelyén.

 

 1. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére.

 

 1. A tizennyolc éven aluli Nyertes a Nyeremény átvétele során törvényes képviselője hozzájárulásával járhat el.

 

 1. A Játékszervező nem vállal felelősséget a Nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Játékszervezővel szemben nem érvényesíthetők.

 

 1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a Játékszervező által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

2021. 10. 25.

B. Németh Dia

Király Dávid

Király Kitti

Mákszem Levente

Whiteboy

Best FM

Most szól:

 • Következő